MR

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat met ingang van september 2016 uit een personeelsgeleding (te weten: Anita Elshout, Welmoed Rozendal (secretaris) en Marlies Euler) en de oudergeleding (Jeroen Fijneman, Sanjo Lehmann (voorzitter) en Karin Sohier). De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar samen met de bestuurder van de Kbs Helder Camara (vertegenwoordigd door Marike van Bijsterveldt) over diverse onderwerpen die onder andere betrekking hebben op het beleid van de school, veiligheid van de kinderen en de wijzigingen uit het wettelijk kader (de CAO) op school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een adviesrecht of instemmingsrecht, wat soms geldt voor de gehele MR en soms ook voor alleen de personeel- of oudergeleding. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de manier waarop Kober de TSO verzorgt en de inhoud van de schoolgids. Het meerjaren strategisch beleidsplan en de begroting van de school zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van MR. Voor een volledige verslaglegging van de activiteiten van afgelopen jaar, verwijzen we naar het jaarverslag 2017-2018.

De vergaderingen zijn openbaar en deze kunt u te allen tijde bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via ons mailadres, zodat wij u alle details van de vergadering kunnen toesturen. De vergaderdata voor  schooljaar 21-22 zijn: 28 september 2021, 23 november 2021, 25 januari 2022,  22 maart 2022, 19 april 2022 en 14 juni 2022, tussen 20.00 en 21.30 uur en vinden plaats in de docentenkamer op school.

Door het jaar heen zullen wij u als ouders informeren via de HC Actueel, de website of de app, zodat u regelmatig op de hoogte gesteld wordt van de zaken die zijn besproken. Heeft u als ouders vragen of onderwerpen die u graag aan de orde wilt stellen, dan kunt u dit laten weten door ons te mailen op: kbsheldercamara_mr@inos.nl

Jaarverslag MR 2019-2020