Zorg

Zorg op Kbs Helder Camara

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Dat is ook wat wij willen bieden: onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de leerling, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Maar wat als er zich tijdens de ontwikkeling van uw kind problemen voordoen? Kbs Helder Camara heeft een duidelijke visie op zorg!

  • Preventief waar het kan, proactief waar het moet.
  • Algemeen waar het kan, specifiek waar het moet.
  • De school als brede zorgschool.
  • In samenwerking met ouders.
  • Ondersteuning aan leerlingen, ouders en leerkrachten.

Om een goed beeld te krijgen van de zorg en kansen op Kbs Helder Camara bent u vrij om het ondersteuningsplan te lezen.

 

Wat kunnen ouders zelf doen?

Regelmatig krijgen we de vraag wat ouders thuis aan rekenen en taal kunnen doen. Wellicht geeft  ‘Cootje over ouderbetrokkenheid bij lezen en rekenen’ antwoord op deze vraag.

 

Dyslexie, en nu?

Op Kbs Helder Camara hebben we een dyslexieprotocol opgesteld, zodat we eenduidigheid hebben in de aanpak van dyslexie. Vroegtijdig signaleren, volgen, compenseren en dispenseren… het dyslexieprotocol geeft een duidelijke omschrijving van al deze thema’s en hoe wij hiermee om willen gaan. In groep 3-4-5 ligt het accent op signaleren, volgen en handelen. In groep 6-7-8 wordt het accent verlegd naar accepteren en compenseren.
De school beschikt onder andere over het programma Kurzweil 3000 en een speciaal lettertype voor dyslectische kinderen.

Meer informatie vindt u hier in ons dyslexieprotocol.

 

Zorgen over veiligheid, gezondheid en welzijn?

Binnen stichting INOS wordt gewerkt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij nemen (ernstige) signalen serieus! Juf Simone Franken en juf Brigitte Massuger vervullen de rol van vertrouwenspersoon op school. Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen altijd een vertrouwelijk gesprek aanvragen als er zorgelijke signalen zijn.

Klik hier om de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  te lezen.

 

Externe hulp

Als ouder/verzorger maak je soms de keuze om een kind individuele aandacht te geven als het gaat om leren en school. Ouders kunnen dit zelf doen of kiezen voor een remedial teacher of kindercoach. Deze externe hulp biedt dan de mogelijkheid om nog meer aandacht te geven voor een bepaald vak of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samenwerking met school is hierbij van groot belang, zodat de hulp altijd aansluit met wat op school gedaan wordt. Hierover hebben we een aantal afspraken gemaakt binnen de school. Deze afspraken kunt u hier downloaden.

 

NAC – Playing for Success

Playing for Success is een voor Nederland grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ICT verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. Playing for Success draagt structureel bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én een positiever zelfbeeld.

Stichting INOS ondersteunt het project Playing for Success. Kbs Helder Camara geeft leerlingen de kans om deel te nemen aan het project.
Voor meer informatie klik hier.

 

Minerva en Atlas

Onze Minervagroep richt zich op meer- en hoogbegaafde leerlingen. We bieden hen meer uitdaging, richten ons bij deze leerlingen op het leren-leren en executieve functies.

Er zijn ook kinderen op school die anders leren, die bijvoorbeeld moeite hebben met concentreren of leerlingen die het juist spannend vinden om sociale contacten te leggen. Voor die kinderen is er de Atlasklas, daar leren de kinderen hun talenten ontdekken en werken we o.a. aan het vergoten van veerkracht.

Voor meer informatie klik hier.

 

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u via 076-5713766 contact opnemen met:

  • IB’er Marlies Euler
  • IB’er Marloes Aarsman