Taalonderwijs

Taalvisie

Het onderwijs op Kbs Helder Camara richt zich op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, waarbij betrokkenheid en welbevinden voorop staan. De school wil dat kinderen taal leren in een krachtige leeromgeving die betekenisvol, sociaal en strategisch is. Het taalonderwijs is aangepast aan de specifieke leerbehoeften van kinderen. Het team vindt het belangrijk om leerprocessen te controleren, om vroegtijdig de nodige hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen die mogelijk in hun ontwikkeling bedreigd zijn. Ook kinderen die meer aankunnen verdienen het om uitgedaagd te worden. De leerlingen ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen door te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces gevolgd door het gewenste resultaat.

Op onze school wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het interactief taalonderwijs. Er wordt gezorgd voor een rijke en betekenisvolle taal-leeromgeving waarbij de mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd wordt. En we bevorderen het sociaal leren door onderwijsleersituaties te creëren waarbij interactie tussen medeleerlingen en volwassenen van belang is.
De leerkrachten leren leerlingen leerstrategieën aan die ze kunnen gebruiken bij het plannen, uitvoeren en evalueren van taalgedrag.

Op onze school zijn er sinds schooljaar 2012-2013 twee taalcoördinatoren.
De taalcoördinator begeleidt in samenwerking met het management het proces van de ontwikkeling en de uitvoering van het taalbeleid. De taalcoördinator besteedt aandacht aan vernieuwingen binnen het taalonderwijs en past dit indien nodig toe binnen het taalbeleid. Verder is de taalcoördinator samen met het team in staat de taalontwikkeling effectief te monitoren en van daaruit verbetering te initiëren.

Waarom vinden we op Kbs Helder Camara leesbevordering belangrijk?

Goed kunnen lezen is een vereiste om mee te kunnen doen in onze geletterde maatschappij. Aandacht voor technisch en zakelijk lezen is belangrijk, maar lezen begint bij leesmotivatie en leesplezier. Door op onze school lezen te bevorderen hopen wij van onze leerlingen lezers te maken. Door veel te lezen zullen ook het technisch leesniveau en tekstbegrip verbeteren. Ook verwachten wij dat het lezen de algemene kennis van de wereld op een hoger peil brengt. Studies bewijzen dat goed lezen gedragsproblematiek kan verminderen.

Taalmethodes op Kbs Helder Camara:

Groep 1/2: In de groepen 1/2 werken we rondom thema’s. Sommige thema’s komen jaarlijks terug zoals Herfst, Sinterklaas, Pasen. Bij het kiezen van de andere thema’s proberen we zoveel mogelijk te kijken naar wat er bij de kinderen leeft. We maken hierbij vaak gebruik van de thema’s van kleuteruniversiteit.

Kleuteruniversiteit maakt, in samenwerking met uitgevers van kinderboeken, digitale thematische projecten voor (kleuter)leerkrachten op basis van (prenten)boeken.

De naam Kleuteruniversiteit is afkomstig van een liedje van Benny Vreden producties. In het liedje zingen de kinderen dat ze worden opgeleid tot kleuterprofessoren. Ze noemen zich vervolgens een professor in het huizen bouwen, in het vouwen, van de poppenkast, springen en zingen. Kortom, allerlei situaties die zich werkelijk in een kleuterklas af zouden moeten spelen.

Wij werken met een rijk en gevarieerd aanbod binnen onze thema’s waarbij we rekening houden met de leerlijnen en tussendoelen die in de kleutergroep van belang zijn.

Groep 3: Veilig Leren Lezen: Kim-versie
In de groepen 3 gebruiken wij de taal-leesmethode Veilig Leren Lezen: Kim-versie. In deze methode is er veel aandacht voor aspecten van leesbevordering en leesbeleving: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, creatief en functioneel schrijven, woordenschat, spreken en luisteren.

image (2)

De  didactiek voor technisch lezen en spellen in Veilig leren lezen kenmerkt zich onder andere door een gestructureerde opbouw van het letteraanbod. Leerlingen verkennen letters vanuit verschillende invalshoeken: luisteren, kijken, schrijven, voelen en ordenen. De nieuwe letters oefenen ze systematisch bij het lezen en spellen in een context van bekende letters. Zo kunnen ze aandacht schenken aan álle eigenschappen van de woorden.

Bij begrijpend lezen ligt het accent op het aanleren van strategieën. Begrijpend lezen is een houding die telkens bij het lezen centraal staat. In elke les waarin we met het lezen van teksten aan de slag gaan, schakelen we dus het leesbegrip in.

Met Veilig leren lezen werken we  gericht aan het uitbreiden van de woordenschat van onze leerlingen. Hierbij ligt het accent niet  op het aantal nieuwe woorden die aan bod komen maar meer op het verdiepen van de woordkennis. Woordenschat is dus meer dan een opsomming van definities maar staat in Veilig leren lezen voor verbaalbegrip.

Voor de leerlingen is het van groot belang dat ze ook hun vaardigheden voor spreken en luisteren verder  ontwikkelen. Binnen de methode wordt zowel gewerkt aan doelen voor gespreksvaardigheden, luistervaardigheden als aan vaardigheden voor vertellen en presenteren.

estafette

Groep 4 t/m 8: Estafette
Estafette sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen. De methode

bouwt voort op het eindniveau ‘aanvankelijk lezen’ dat leerlingen bereiken na Veilig Leren Lezen. Een belangrijk didactisch uitgangspunt van Estafette is het fasenmodel bij de leesverwerving. Volgens dit model leren kinderen eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Het gebruik van het fasenmodel is in Estafette duidelijk herkenbaar. Specifieke leesmoeilijkheden worden eerst apart geoefend. Eerst goed, dan vlot, is het devies. Vervolgens krijgen leerlingen teksten. En kinderen die dat nodig hebben, krijgen gerichte instructie en feedback.

Groep 4 t/m 8: Taal op Maat  Spelling op Maat
Met de keuze voor de methodes Taal op Maat en Spelling op Maat hebben we bewust gekozen voor methodes die goed passen bij onze taalvisie en klaar zijn voor de toekomst.

Taal op Maat biedt per jaar 8 thema`s aan. Elk thema besteedt in 20 lessen aandacht aan de volgende taalvaardigheden: woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en luisteren en spreken.

Elke les differentieert op 3 niveaus en biedt verschillende leerroutes aan voor taalzwakke leerlingen, methodevolgers en

taalsterke leerlingen. Taal op Maat is gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en de kerndoelen voor Nederlands.

Taal op Maat staat voor inzichtelijk leren. In elke les is voor de leerling het leerdoel geformuleerd. Ook de uitleg is direct beschikbaar en aan het einde van een les in het werkboek kan de leerling checken wat hij heeft geleerd.

Spelling op Maat sluit aan op de meest recente kerndoelen. Spelling op Maat behandelt veranderlijke en onveranderlijke woorden, ook is er veel aandacht voor werkwoordspelling.

Om te weten te komen hoe een woord geschreven moet worden, volgen de kinderen een stappenplan. Elke spellingcategorie heeft zijn eigen stappenplan. Spellingcategorieën zijn o.a. Luisterwoorden, Weetwoorden en Regelwoorden.

Spelling op Maat maakt gebruik van spellingkaarten. Voor elke spellingcategorie is er een aparte kaart met daarop een voorbeeldwoord, een afbeelding van het woord en de spellingregel. De achtergrondkleur van de afbeelding geeft het soort woord aan. Ook hebben de leerlingen beschikking over een Spelling-Maatje. Dit is een overzichtelijk opzoekboekje waarin alle spellingcategorieën één voor één uitgelegd worden.

nieuwsbegrip

Groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip XL
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen

over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen.