Rekenonderwijs

Rekenvisie

Het ontwikkelen van de gecijferdheid van de leerlingen staat op Kbs Helder Camara centraal: het team wil de leerlingen voorbereiden op het omgaan met de getallen in de wereld om hen heen. Rekenen en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; veel getallen zijn immers in talige context vormgegeven.

Het nut van de sommen en het kunnen toepassen van reken- en wiskundevaardigheden en de transfer van de opgedane rekenkennis staan centraal (Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011).

Er wordt gebruik gemaakt van vastgestelde leerlijnen, behorende bij de methode Wereld in Getallen (Grootheest, Huitema, & Jong, 2009) voor groep 3 t/m 8. Deze leerlijnen worden per leerjaar uitgewerkt in deze methode. Dit wordt gedaan om de doorgaande leerlijnen te waarborgen. De groepen 1-2 hebben de leerdoelen gekoppeld aan activiteiten vanuit Met Sprongen Vooruit (Julie Menne Instituut, 2008) en thematische projecten van Kleuteruniversiteit. Om een optimaal leerrendement te bereiken, wordt het kind zoveel mogelijk onderwijs op maat geboden. Het automatiseren, memoriseren en het aanbieden van één rekenstrategie nemen een belangrijke plek in bij het rekenonderwijs. Middels toetsen worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd, de uitkomsten van deze toetsen worden gebruikt om het rekenaanbod per leerling verder op maat te maken en zo de vorderingen te verbeteren. Er wordt opbrengstgericht gewerkt, maar ook handelingsgericht. Kbs Helder Camara zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Vaardigheidsscores worden geformuleerd en het handelingsgericht werken volgt hierna.

Het team zorgt voor een doorlopende horizontale en verticale leerlijn van groep 1 t/m 8 en past het rekenaanbod aan, zodat ze voldoet aan alle kerndoelen en tussendoelen. Een goede overgang van groep 2 naar groep 3 wordt gewaarborgd door goed overleg tussen de leerkrachten en door het nauwkeurig volgen van de rekenwiskunde-resultaten. Waar nodig wordt bijgestuurd door leerkrachten in overleg met de intern begeleiders en de rekencoördinatoren. Kbs Helder Camara streeft ernaar om ieder kind zoveel mogelijk op zijn of haar niveau te laten functioneren. Dit geldt voor alle vakken, dus ook voor rekenen.

Op deze manier behaalt iedere leerling minimaal niveau 1F (eind groep 6-niveau) van de referentieniveaus. Daarnaast streeft het team ernaar dat 75% van de leerlingen uitstroomt op 2F (maatschappelijk) niveau. De ambitiestandaarden van de Citotoetsen worden hieronder weergegeven.

De rekencoördinator begeleidt in samenwerking met het management het proces van de ontwikkeling en de uitvoering van het rekenbeleid. De rekencoördinator besteedt aandacht aan vernieuwingen binnen het rekenonderwijs en past deze indien nodig toe binnen het rekenbeleid. Verder is de rekencoördinator samen met het team in staat de rekenontwikkeling effectief te monitoren en van daaruit verbetering te initiëren.

Kbs Helder Camara gaat er vanuit dat een goede rekenvaardigheid niet kan worden ontwikkeld als een kind zich niet competent voelt. Het team heeft er dan ook aandacht voor dat ieder kind succeservaringen kan opdoen. Waar nodig wordt ingegrepen, indien wenselijk in samenspraak met ouders.

Door de transfer die dagelijks wordt gemaakt tussen de les met het bijbehorende lesdoel naar de gecijferde wereld waar de leerlingen zich in bevinden, helpt het team van Kbs Helder Camara de leerlingen verder op weg in het zich ontwikkelen tot volwaardig gecijferde individuen.

 

De didactiek in de praktijk

Met Sprongen Vooruit, projecten van Kleuteruniversiteit en de methode Wereld in Getallen (Grootheest et al., 2009) worden door de leerkrachten gezien als een handreiking voor goed rekenwiskunde onderwijs. Binnen de groepen 1 tot en met 8 wordt er, conform de richtlijnen van het adaptieve onderwijs, op drie niveaus rekenonderwijs gegeven. Hieronder wordt deze werkwijze toegelicht.

Aanpak 1: de Instructiegroep. Deze leerlingen volgen de standaard instructie waarbij voornamelijk één strategie wordt aangeboden. Daarnaast krijgen ze verlengde instructie, begeleide inoefening en maken ze extra herhalingsopdrachten.

Aanpak 2: de Basisgroep. Deze kinderen krijgen de standaard instructie, één aangeboden rekenstrategie en maken de basissommen, voornamelijk volgens de opzet van de methode.

Aanpak 3: de Uitdagingsgroep. Deze groep kinderen volgt ook de standaard instructie, maar krijgt meer vrijheid door een groter aanbod van en vrijere keuze in strategieën. In enkele gevallen wordt de instructie verkort, maar nooit weggelaten. Deze groep krijgt verdiepings- en verrijkingsmateriaal, de leerlingen werken regelmatig samen om zo coöperatief te leren. Een klein deel van de uitdagingsgroep is dermate getalenteerd op rekengebied dat incidenteel wordt bekeken of er verdere aanpassingen nodig zijn. Voorwaarden voor deze aanpassingen worden vastgelegd in het meer- en hoogbegaafdheidsprotocol van Kbs Helder Camara.

wereld in getallen

Een les wordt gestart met het duidelijk maken van het lesdoel, zodat de kinderen weten wat en vooral waarom ze de aangeboden stof gaan leren. We geven les volgens het Effectieve Directe Instructiemode (EDI).

Incidenteel, op initiatief of op aanvraag van leerkrachten, kan er een lesobservatie door de auditoren, intern begeleiders of rekencoördinator plaatsvinden. Er wordt dan gelet op:

  1. het toepassen van het Effectieve Directe Instructiemodel (automatiseren, ophalen voorkennis, verlengde instructie, rondje lopen, lesdoelen en redenen).
  2. de aansluiting op onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  3. de betrokkenheid van de leerlingen (doelstelling bij nieuwe stof, interactie, afwisselende werkvormen, concreet materiaal, werken op niveaus).

Het nakijken gebeurt in meerdere varianten: achteraf door de leerkracht, maar nog liever samen met leerlingen of door leerlingen zelf zodat de leerlingen direct feedback op hun werk hebben. Leerlingen kunnen ook samen nakijken zodat ze van elkaar leren. Dat kan met, maar ook zonder antwoordenboekje. Dit laatste stimuleert overleg over wie het goede antwoord heeft, als ze hun werk vergelijken en de antwoorden niet overeen komen. Ook wordt aandacht geschonken aan het eerlijk nakijken en daarnaast worden de fouten besproken. Er worden regelmatig complimenten gegeven en het emotionele welbevinden tijdens de rekenles wordt in de gaten gehouden. Bij zorgen hierover wordt overleg gepleegd met ouder/verzorgers.

Hier vindt u informatie over: