Onze school

Een basis voor de toekomst”

Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting INOS.Op dit moment zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 16 groepen. Kbs Helder Camara vormt samen met de Wegwijzer één organisatorische eenheid. Dit wil zeggen dat één directeur verantwoordelijk is voor beide scholen.
De school is genoemd naar wijlen aartsbisschop Dom Helder Camara uit Brazilië. Eénmaal per jaar hebben we een Helder Camaradag, waarvan de opbrengst bestemd is voor een project van Tools to Work (voorheen de Derde Wereld Werkplaats) in Teteringen. Hier kunt u meer informatie over Dom Helder Camara lezen.

We werken volgens het klassikale systeem, waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen leerlingen in begaafdheid, belangstelling, talenten en motivatie. Het gebruik van multimedia speelt een belangrijke rol. Lees hier meer over ICT binnen INOS, ‘Grenzeloos leren’.

Kbs Helder Camara computertafel

Een gebouw waar we trots op zijn

Begin 2012 hebben we de prachtige nieuwbouw aan het Zuringveld betrokken. Alle groepen zijn op deze nieuwe locatie ondergebracht in multifunctionele accommodatie (mfa) De Stee, waarin ook een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf van Kober, een sportzaal en gemeenschapshuis ’t Web zijn gevestigd.

We zijn heel trots op ons nieuwe multifunctionele gebouw dat we helemaal naar onze eigen visie hebben kunnen inrichten. Het is voorzien van een optimale hoeveelheid goed toegankelijke werkplekken voor onze leerlingen en inpandige speelzalen en sporthal. Een gebouw dat geschikt is voor het nieuwe grenzeloos leren. Het nodigt uit tot samenkomen en samenwerken van leerlingen. Doordat het gehele gebouw is voorzien van Wi-Fi kunnen onze leerlingen zich optimaal de vaardigheden van de 21e eeuw eigen maken. Tevens hebben we een lichtconcept (‘SchoolVision’) toegepast dat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden en dat de aandacht en concentratie bevordert.

impressie foto 2

Missie van de school

Kbs Helder Camara is een katholieke school waar de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind te allen tijde centraal staat.
Vanuit een warm sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op school als daarbuiten door kan gaan. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast en zorgzaam team.

impressie foto 5

Visie van de school 

Het onderwijs op Kbs Helder Camara richt zich op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, waarbij betrokkenheid en welbevinden voorop staan. Wij vinden dat leren het beste gaat binnen een sociale context, waarbij wij op zoek gaan naar de zone van naaste ontwikkeling en de onderwijsbehoeften die daar op aansluiten. Wij bieden een veilige leeromgeving, waarbinnen onderwijs op maat, zorg en begeleiding van leerlingen en wederzijds respect centraal staan. Samenwerking met ouders en deskundigen is daarbij van groot belang.

Via professionalisering en deskundigheidsbevordering van leerkrachten en intern begeleiders willen we de benodigde kennis binnen de school halen en toepassen binnen de klassensituatie. De leerlingen ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen door te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces gevolgd door het gewenste resultaat. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media staan de leerlingen ter beschikking.

Het leren en zich ontwikkelen staat op onze school centraal. Dat doet een kind niet alleen. Leerkrachten, ouders, de buurt en de samenleving spelen daarbij een rol. Ook waarden en normen en levensbeschouwelijke opvattingen hebben invloed op het leren en zich ontwikkelen.

informatiebalie

Inspectie & kengetallen

Wilt u weten wat de Cito-scores zijn van Kbs Helder Camara of het inspectierapport inzien? Bezoek dan de website van scholen op de kaart. Op deze site zijn alle gegevens van basisscholen te vinden en te vergelijken.